Podmienky ochrany osobných údajov aplikácie „Kalkulačka“

1) Základné ustanovenia

a) Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: “GDPR”) je TOOLMAX, s.r.o., IČO 46094415, so sídlom J. Kozáčeka 1208/57, 960 01 Zvolen, Slovensko (ďalej len: “správca”).
b) Kontaktné údaje správcu sú adresa : J. Kozáčeka 1208/57, 960 01 Zvolen, Slovensko, email: info@toolmax.sk
c) Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad email, lokalizačné údaje, inzertný identifikátor, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

2) Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

a) Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a
b) Správca spracováva pre ďalej uvedený účel Váš inzertný identifikátor a sieťový identifikátor

3) Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

a) Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je
I) Váš súhlas so zbieraním inzertných a sieťových identifikátorov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
II) Dôsledkom neposkytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov tam, kde je zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov súhlas subjektu údajov, je, že osobné údaje, ktoré mali byť spracované na základe súhlasu, nebudú spracovávané.
b) Účelom spracovania osobných údajov je
I) meranie návštevnosti mobilnej aplikácie, cielenie reklamy, prispôsobenie zobrazenie mobilných aplikácií
II) zo strany správcu dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR, a to na základe zbieranie údajov sieťových identifikátorov.

4) Doba uchovávania údajov

a) po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely merania návštevnosti mobilnej aplikácie a zacielenia reklamy, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu
b) po uplynutí doby 1 roka od uloženia správca osobné údaje vymaže.

5) Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

a) príjemcovia osobných údajov sú osoby zaisťujúce prevádzkovanie služby (napríklad poskytovateľ hostingu serverov správcu)
b) Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

6) Vaše práva

a) Za podmienok stanovených v GDPR máte
I) právo vziať späť súhlas na užívanie inzertného identifikátora pre cielenie reklamy pomocou vypnutia zacielenie reklám na stránke https://adssettings.google.com
II) právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
III) právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
IV) právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
V) právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
VI) právo odvolať súhlas so spracovaním (tento postup sa neuplatní u práva vziať späť súhlas – pozri vyššie), a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v bode 1. vyššie týchto podmienok (Základné ustanovenia).
b) Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov (so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/ v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

7) Podmienky zabezpečenia osobných údajov

a) Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
b) Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk.
c) Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

8) Záverečné ustanovenia

a) Využívaním aplikácie „Kalkulačka“ potvrdzujete, že súhlasíte, že ste oboznámený / a s týmito podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijímate.
b) Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejňuje v aplikácii a na svojich internetových stránkach. Dotknutá osoba má právo vyjadriť nesúhlas so zmenou podmienok, a to písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v bode 1. vyššie týchto podmienok (Základné ustanovenia).

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.2.2019.