Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TOOLMAX, s.r.o.

IČO: 46094415
Sídlo: J. Kozáčeka 1208/57, 960 01 Zvolen

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. (ďalej len „kupujúci“ alebo „účastník zmluvy“). Tieto VPP tvoria prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy, ponuky, objednávky alebo potvrdenia objednávky a sú ich neoddeliteľnou súčasťou.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito VPP, kúpnou zmluvou uzatvorenou s predávajúcim, inými zmluvami uzavretými s predávajúcim, a pokiaľ nie sú týmito dokumentmi upravené inak, riadia sa všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným zákonníkom.
 3. Predávajúci a kupujúci si môžu v kúpnej zmluve alebo v iných dohodách a dokumentoch, medzi nimi platne uzatvorenými (ďalej len „dohody“), upraviť práva a povinnosti odlišne od ustanovení týchto VPP s tým, že odlišné ustanovenia dohôd majú prednosť pred ustanoveniami týchto VPP. V prípade rozporov medzi takto účastníkmi uzatvorenými dohodami, platí úprava vždy neskoršie uzatvorenej dohody (zmluvy, listiny). Zmeny vo VPP počas trvania zmluvného vzťahu medzi účastníkmi nemajú vplyv na dohodami a zmluvami odlišne upravené práva, a to ani napriek tomu, že zmeny vo VPP boli vykonané neskôr, ak sa kupujúci a predávajúci písomne nedohodnú inak.
 4. Na nákupné alebo iné obchodné podmienky kupujúceho sa neprihliada; to neplatí v prípade, ak ich predávajúci výslovne špecificky písomne akceptuje. Odkaz a/alebo odvolanie v potvrdení objednávky na dokumenty, ktoré sú súčasťou objednávky kupujúceho, neznamená akceptáciu všeobecných nákupných, dodacích a/alebo obchodných podmienok kupujúceho predávajúcim.
 5. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito VPP platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito VPP oboznámil a s VPP bez výhrad súhlasí.

2. NÁVRH NA UZATVORENIE ZMLUVY  

 1. Predávajúci je oprávnený predložiť kupujúcemu ponuku, ktorá obvykle obsahuje špecifikáciu druhu ponúkaného tovaru, cenovú ponuku tohto tovaru, platobné a dodacie podmienky.
  a) všetky ponuky predávajúceho sú nezáväzné a môžu podliehať zmenám.
  b) dodacie podmienky sú s výhradou medzipredaja.
 2. Kupujúci si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s predávajúcim objednáva tovar spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VPP. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu písomný návrh na uzatvorenie zmluvy v objednávke, ktorá obsahuje najmä:
  a) obchodné meno kupujúceho,
  b) sídlo kupujúceho,
  c) presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru,
  d) cenovú ponuku tovaru
  e) požadovaný čas dodania,
  f) spôsob odberu a miesto dodania tovaru,
  g) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na štatutárneho zástupcu kupujúceho, ak je právnickou osobou,
  h) meno, priezvisko, bydlisko a telefonický kontakt na osobu, ktorá je za kupujúceho oprávnená vybavovať konkrétnu objednávku.
 3. Predávajúci prijíma písomné objednávky zasielané mu prostredníctvom faxu, elektronickou poštou na adresu info@toolmax.sk, poštou alebo doručené osobne na adresu TOOLMAX, s.r.o., J. Kozáčeka 1208/57, 96001 Zvolen. Predávajúci je oprávnený nepotvrdiť a vrátiť objednávku kupujúceho, ak je v objednávke uvedený nesprávny údaj o cene, druhu tovaru alebo iná dohodnutá náležitosť objednávky kupujúceho alebo ak nejaký údaj v objednávke kupujúceho chýba alebo je neúplný. Predávajúci je oprávnený objednávku kupujúceho aj nepotvrdiť a neprijať. Nevyjadrenie sa k objednávke sa považuje za jej zamietnutie.
 4. Informácie uverejnené v katalógoch, na internetových stránkach a inej propagačnej literatúre predávajúceho sú záväzné len v prípade, ak sa rámcová zmluva, zmluva, ponuka, objednávka alebo potvrdenie objednávky predávajúceho na tieto informácie výslovne odvolá.
 5. Kupujúci nie je bez súhlasu predávajúceho oprávnený poskytnúť rámcovú zmluvu, zmluvu, ponuku, objednávku alebo potvrdenie objednávky tretej strane.
 6. Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, resp. iných dojednaní a pre ich rozsah, je rozhodujúca písomne potvrdená objednávka kupujúceho predávajúcim. Objednávka zaväzuje predávajúceho až po písomnom potvrdení jej akceptácie zo strany predávajúceho. Všeobecne platí, že objednávka kupujúceho nie je záväzná pre predávajúceho.
 7. Potvrdená objednávka je pre kupujúceho záväzná. Zmluvné strany sa v súlade s § 355 Obchodného zákonníka dohodli, že kupujúci je oprávnený pred dodaním tovaru od zmluvy písomne odstúpiť, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu odstupné vo výške zodpovedajúcej 15 % z ceny tovaru a v prípade, ak sa jedná o špeciálne vyhotovenia tovaru odstupné vo výške zodpovedajúcej 100 % z ceny špeciálne vyhotoveného tovaru. Špeciálne vyhotoveným tovarom je tovar vyrobený podľa požiadaviek (napr. technickej špecifikácie) kupujúceho. Zmluva sa zrušuje od doby svojho uzavretia, keď kupujúci písomne oznámi predávajúcemu, že svoje právo využíva a určené odstupné zaplatí.  Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť odstupné predávajúcemu do 5 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy predávajúcemu.
 8. Objednávka potvrdená predávajúcim nemôže byť zmenená bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.
 9. V prípade, ak podklad pre dodávaný tovar (napríklad, ale nielen: výkres, náčrt, vzor, projekt, fotografia, topografia polovodiča), bude predávajúcemu poskytnutý kupujúcim, zodpovedá kupujúci za to, že použitím takéhoto podkladu nedôjde k porušeniu autorských práv a/alebo priemyselných a/alebo iných práv duševného vlastníctva tretích osôb.
 10. Predávajúci nie je povinný poskytnúť zmluvné plnenie, ak poskytnutiu tohto plnenia bránia obmedzenia vyplývajúce z národných alebo medzinárodných obchodných a colných právnych predpisov alebo obmedzenia vyplývajúce z akýchkoľvek embárg alebo iných sankcií.
 11. Predávajúci je oprávnený použiť pri poskytovaní zmluvného plnenia tretie osoby, pričom za konanie týchto tretích osôb zodpovedá predávajúci tak, ako keby konal sám.

3. UZAVRETIE ZMLUVY

 1. Zmluvou sa ďalej rozumie dohoda o dodaní tovaru uzavretá medzi kupujúcim a predávajúcim.
 2. Zmluva v zmysle týchto VOP je uzavretá v okamihu, keď predávajúci písomne potvrdí objednávku kupujúceho.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmien v konštrukcii a v tvare tovaru v priebehu dodacej lehoty, pokiaľ tieto zmeny nemajú zásadný vplyv na funkčnosť a vzhľad tovaru.
 4. Predávajúci si ponecháva vlastnícke a autorské práva ku katalógom, výkresom a iným podkladom súvisiacich s predajom tovaru, a to bez výhrad. Kupujúci  sa zaväzuje nevyužívať, neprekladať, nekopírovať a nerozmnožovať akékoľvek materiály alebo dokumentáciu súvisiacu s tovarom. V prípade porušenia záväzku kupujúceho uvedeného v predchádzajúcej vete je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu za každé porušenie samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu.
 5. Pre predávajúceho a kupujúceho sú záväzné údaje obsiahnuté v písomnom potvrdení objednávky kupujúceho vystavenom predávajúcim. Ak je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená písomná zmluva, sú pre jej účastníkov záväzné údaje uvedené v tejto zmluve, a to aj v prípade, ak sú tieto odlišné od údajov uvedených v písomnom potvrdení ponuky kupujúceho vystavenom predávajúcim. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania, alebo dohody ku zmluve, musia byť uskutočnené výlučne v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma účastníkmi.

4. DODANIE TOVARU

 1. Predávajúci podľa písomne potvrdenej objednávky dodá kupujúcemu tovar za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VPP.
 2. Predávajúci dodá tovar v mieste a v čase určenom v  zmluve. V prípade, ak má kupujúci splniť určité povinnosti pred dodaním tovaru ( napr. vykonať platbu v prospech predávajúceho ), lehota na dodanie tovaru začína plynúť až odo dňa splnenia povinnosti zo strany kupujúceho.
 3. Predávajúci umožní kupujúcemu prevzatie tovaru v mieste sídla predávajúceho v dohodnutom čase. Za moment dodania sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. O dodaní tovaru bude spísaný protokol o odovzdaní tovaru, podpísaný obidvomi účastníkmi zmluvy. V prípade, ak kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať tovar od predávajúceho alebo podpísať protokol o odovzdaní tovaru, považuje sa tovar za dodaný okamihom odmietnutia prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že predávajúci je povinný na základe zmluvy zabezpečiť odoslanie tovaru, protokol o odovzdaní tovaru sa nespisuje.
 4. Protokol o odovzdaní tovaru obsahuje najmä:
  a) číslo kúpnej zmluvy,
  b) obchodné meno, sídlo a IČO v prípade právnickej osoby, resp. meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia v prípade fyzickej osoby kupujúceho a predávajúceho,
  c) označenie tovaru (druh zariadenia, príslušenstvo, sériové číslo, rok výroby),
  d) preberajúcu osobu (meno a priezvisko),
  e) miesto dodania tovaru,
  f) dátum prevzatia tovaru.
  Nespísanie protokolu nemá vplyv na riadne dodanie predmetu kúpy predávajúcim.
 5. V prípade, ak si kupujúci vo svojej objednávke uplatní aj prepravu tovaru na určené miesto iné ako sídlo predávajúceho, predávajúci zabezpečí prepravu tovaru na náklady kupujúceho. V takomto prípade sa za moment dodania tovaru považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Poistenie prepravy tovaru sa uzatvára len na výslovnú žiadosť kupujúceho písomne potvrdenú predávajúcim, a na náklady kupujúceho, ak nie je písomne dohodnuté inak. Predávajúci je oprávnený, pokiaľ sa účastníci nedohodnú inak, určiť dopravnú cestu, dopravný prostriedok, ako aj dopravu alebo vedúceho dopravy tovaru. Ak sa účastníci nedohodnú inak, bude tovar dodaný nezabalený a nechránený proti mrazu. V prípade, že tovar bude zabalený, príslušný baliaci materiál z papiera, umelých hmôt, juty a pod. nie je predávajúci povinný odobrať a tento ostáva u kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar ihneď po tom, čo získa možnosť s ním nakladať, dôkladne prezrieť a zistiť, či nemá vady, či bol dodaný so všetkým príslušenstvom a príslušnými dokladmi.
 6. Pokiaľ sa tovar dodáva aj s montážou, tak dodanie nastane až v momente ukončenia montáže a uvedenia tovaru do prevádzky.
 7. Kupujúci je oprávnený po podpise kúpnej zmluvy zmeniť miesto dodania alebo čas dodania, a to písomne. Pre predávajúceho je zmena miesta alebo času dodania tovaru záväzná len v prípade, ak ich výslovne písomne potvrdí. Ak predávajúci zmeny miesta a času dodania tovaru písomne potvrdí, považuje sa to za zmenu zmluvy. Pokiaľ predávajúci nepotvrdí zmeny času alebo miesta dodania tovaru, platia údaje uvedené v zmluve. Pokiaľ zmenou miesta alebo času dodania tovaru predávajúcemu vzniknú vyššie náklady, je kupujúci povinný ich predávajúcemu uhradiť.
 8. V prípade, že si kupujúci písomne u predávajúceho objedná alebo vyžiada po podpísaní zmluvy zmenu niektorých vlastností dodávaného tovaru, je pre predávajúceho táto zmena tovaru záväzná len pokiaľ ju výslovne písomne potvrdí, pričom čas dodania predávajúci môže zmeniť primerane podľa okolností, a to písomne v predmetnom potvrdení zmeny tovaru. Potvrdenie zmeny tovaru sa chápe ako zmena zmluvy.
 9. V prípade, ak predávajúci nebude schopný dodať tovar v čase stanovenom zmluvou z dôvodov vyššej moci, čas dodania tovaru sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov vyššej moci. Za vyššiu moc sa považujú skutočnosti nepredvídateľné, prípadne predvídateľné, ale neovplyvniteľné, pričom majú vplyv na vyhotovenie alebo dodanie predmetu kúpy napr.: štrajky, opatrenia orgánov verejnej moci, prírodné živly, katastrofy, atď. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú k predĺženiu dodacej lehoty aj vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, povinný oznámiť tieto skutočnosti kupujúcemu spolu s oznámením aspoň približného možného času dodania tovaru. Pokiaľ sa v dôsledku vyššej moci stane plnenie predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať tovar kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie predávajúceho v dôsledku vyššej moci stane splniteľným len pri zvýšených hospodárskych nákladoch, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 10. Pokiaľ predávajúci nemôže tovar v mieste dodania odovzdať kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, tovar sa považuje za dodaný v momente jeho dopravenia na určené miesto dodania tovaru a zároveň týmto dňom nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho. Kupujúci je povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vzniknú predávajúcemu v dôsledku neprevzatia tovaru, všetku škodu a ušlý zisk.
 11. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme ani po výzve predávajúceho je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu náklady na skladovanie vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru. To platí aj v prípade, že kupujúci požiada o odklad dodania tovaru oproti písomne dohodnutému času dodania tovaru podľa zmluvy.
 12. Predávajúci nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak zmluva s kupujúcim neustanoví inak.
 13. Predávajúci je oprávnený poskytnúť kupujúcemu aj čiastočné alebo predčasné plnenie. Kupujúci sa zaväzuje takéto plnenie prijať.
 14. Predávajúci je oprávnený dodať kupujúcemu o +/- 5 % viac alebo menej z množstva z objednaného tovaru. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu podľa skutočne dodaného množstva tovaru. Zistené rozdiely v množstve spadajúce do tolerancie +/- 5 % sa nepovažujú za vadu tovaru.
 15. Predávajúci nie je povinný dodať tovar kupujúcemu a má právo pozastaviť výrobu objednaného tovaru, ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením akýchkoľvek pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu z akejkoľvek zmluvy, bez ohľadu na právny titul ich vzniku. Takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie predávajúceho a ani za porušenie zmluvy zo strany predávajúceho.

5. CENA TOVARU

 1. Ceny uvádzané v ponuke sú vždy uvádzané ako ceny v EUR bez DPH, pokiaľ nie je v dotknutej listine ustanovené inak. Cena tovaru je dohodnutá účastníkmi zmluvy v súlade so všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky o cenách v aktuálnom znení.
 2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu cenu uvedenú v potvrdení objednávky predávajúcim.
 3. Cenou sa rozumie cena tovaru v sklade v mieste sídla predávajúceho bez nákladov na dopravu zo skladu predávajúceho a bez DPH.
 4. Všetky náklady súvisiace s dopravou tovaru zo skladu v mieste sídla predávajúceho na iné miesto hradí kupujúci, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci písomne nedohodnú inak.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke tovaru, a to odlišne od VPP, platného cenníka a iných zmlúv.
 6. V prípade preukázateľných zmien cien energií, surovín, výkonov alebo legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na cenu tovaru, má predávajúci právo jednostranne upraviť cenu tovaru, a to na základe písomného oznámenia kupujúcemu.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola potvrdená predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VPP. Kúpna cena objednaného tovaru je splatná vopred do 5 kalendárnych dní odo dňa vyhotovenia zálohovej faktúry predávajúcim, ak nie je písomne dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci nezaplatí dohodnutú kúpnu cenu za tovar v dohodnutej lehote splatnosti, predávajúci nie je povinný dodať tento tovar kupujúcemu a nie je v omeškaní s dodaním tovaru. O dobu, počas ktorej je kupujúci v omeškaní s uhradením zálohovej faktúry predávajúcemu, sa posúva čas dodania tovaru kupujúcemu.
 2. Kupujúci je oprávnený všetky platby, vrátane kúpnej ceny tovaru, voči predávajúcemu platiť v hotovosti v sídle predávajúceho alebo na účet uvedený v zálohovej faktúre, prípadne na účet oznámený mu predávajúcim písomne. Platba sa považuje za uskutočnenú pripísaním celej fakturovanej čiastky na bankový účet predávajúceho.
 3. Kúpna cena tovaru je splatná v zásade v EUR, avšak v súlade s VPP, zmluvami medzi predávajúcim a kupujúcim a všeobecne záväznými právnymi predpismi môže kupujúci po písomnej dohode s predávajúcim uhradiť kúpnu cenu za tovar aj v cudzej mene. Pri určení ceny v cudzej mene sa vychádza z kurzu cudzej meny stanoveného Národnou bankou Slovenska (NBS), v ktorej kupujúci za tovar platí, platného v deň potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci má vyhradené právo jednostranne zvýšiť cenu konkrétneho objednaného tovaru oproti cene určenej podľa predchádzajúcich ustanovení tohto článku, ak medzi dňom potvrdenia objednávky tovaru a dňom úhrady jeho kúpnej ceny kupujúcim vzrastie kurz euro (EUR) alebo amerického dolára (USD) voči mene, v ktorej sa platí za tovar, podľa oficiálneho kurzového lístka Národnej banky Slovenska (NBS) o viac ako jedno percento (1%). Predávajúci má v takomto prípade právo jednostranne zvýšiť cenu objednaného tovaru o sumu rovnajúcu sa percentu rastu daného menového kurzu.
 4. V prípade, ak kupujúci neuhradí predávajúcemu včas zálohovú alebo inú faktúru alebo inú platbu podľa zmluvy alebo týchto VPP, predávajúci je oprávnený:
  1. odsunúť výkon všetkých svojich povinností voči kupujúcemu po dobu, kým kupujúci riadne splní svoje záväzky,
  2. požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z dlžnej čiastky až do dňa splnenia záväzku kupujúceho, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody;
  3. uplatňovať náhradu škody,
  4. uplatňovať náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku skutočnosti, že v dôsledku omeškania úhrady zálohy kupujúcim dodal tovar neskôr ako bolo dohodnuté v potvrdenej objednávke alebo zmluve.
 5. Predávajúci vystaví daňový doklad na kúpnu cenu tovaru v súlade s platnými právnymi predpismi. Vystavenie resp. nevystavenie daňového dokladu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu tovaru riadne a včas.
 6. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne platby znížiť, podmieňovať ich alebo započítať.
 7. Ak sa po uzatvorení zmluvy ukáže, že platobný nárok predávajúceho voči kupujúcemu je ohrozený z dôvodu nedostatočnej platobnej schopnosti kupujúceho, alebo voči kupujúcemu bude začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, alebo vstúpi do likvidácie, predávajúci je oprávnený odoprieť plnenie a určiť kupujúcemu primeranú lehotu, počas ktorej kupujúci poskytne zábezpeku v určenej výške. Ak kupujúci v určenej lehote neposkytne zábezpeku v určenej výške, predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7. VLASTNÍCTVO, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

 1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v momente, keď mu ho predávajúci odovzdá alebo v momente odovzdania alebo doručenia prepravných dokladov viažucich sa k dodávanému tovaru, ale len v prípade, že kupujúci uhradil celú kúpnu cenu a ďalšie pohľadávky, ktoré mal voči predávajúcemu, napr. poplatky, náhradu škody, zmluvné pokuty a pod. V prípade, že predávajúci má v čase dodania tovaru alebo v čase odovzdania prepravných dokladov voči kupujúcemu pohľadávky vyplývajúce zo  zmluvy, nadobudne kupujúci vlastnícke právo až ich úplným uspokojením v zmysle výhrady vlastníctva uvedenej v článku 9. VPP.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď sa dodanie považuje za uskutočnené v zmysle predchádzajúcich článkov týchto VPP. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním aj v prípade, ak na neho neprešlo vlastnícke právo k tovaru.

8. VADY TOVARU, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Zodpovednosť za vady tovaru, práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktorý mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho. Ak je tovar vyhotovený podľa konštrukčných údajov, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií poskytnutých kupujúcim, zodpovedá predávajúci výlučne za správne vyhotovenie podľa týchto údajov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, ktoré na ňom vznikli po prechode nebezpečenstva škody na tovare v dôsledku prepravy, vonkajších zásahov a vplyvov (poveternostné vplyvy, živelné katastrofy), zásahov tretích osôb. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru vzniknuté neodbornou inštaláciou tovaru, ak inštalácia nebola predávajúcim prevedená.
 3. Predávajúci nezodpovedá ani za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzatvorenia zmluvy alebo prevzatia tovaru vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.
 4. Ak kupujúci neprezrie alebo nezariadi, aby sa tovar prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody, môže uplatniť nároky z vád tovaru zistiteľných pri tejto prehliadke ( ďalej aj „zjavné vady“) len vtedy, ak sa preukáže, že tieto vady mal tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody. Zjavnými vadami tovaru sú najmä mechanické poškodenia tovaru, chýbajúce doklady súvisiace s tovarom, nefunkčnosť tovaru, nedodanie tovaru v dohodnutom množstve alebo s vlastnosťami a príslušenstvom, ktoré boli dohodnuté v zmluve a všetky ostatné vady, ktoré sú zistiteľné pri obhliadke vykonanej s odbornou starostlivosťou v súlade s týmito VPP. Skryté vady tovaru, je kupujúci povinný bezodkladne po ich zistení písomne oznámiť predávajúcemu, najneskôr však do 24 hodín od ich zistenia.
 5. Kupujúci je povinný v písomnom oznámení o vadách (ďalej aj „reklamácia“) predávajúcemu uviesť:
  – identifikačné údaje kupujúceho,
  – tovar, na ktorom sa vady vyskytli, s uvedením typu, sériového čísla,
  – číslo dodacieho listu alebo faktúry, ktorým mu bol tovar dodaný,
  – miesto, kde sa tovar nachádza,
  – opis vady (ako sa prejavuje),
  – telefonický kontakt a zodpovednú osobu, s ktorou bude predávajúci za účelom odstránenia vád komunikovať.
  Kupujúci je povinný oznámiť vady predávajúcemu písomne, a to prostredníctvom faxu, elektronickou poštou na adresu info@toolmax.sk, poštou alebo doručené osobne na adresu TOOLMAX, s.r.o., J. Kozáčeka 1208/57, 96001 Zvolen.  Predávajúci je oprávnený vrátiť reklamáciu kupujúcemu na doplnenie, ak v reklamácii nejaký z dohodnutých údajov chýba.
 6. Kupujúcemu zanikajú práva z vád tovaru, ktoré:
  a)   kupujúci neoznámil v súlade s týmito VPP,
  b)  ktoré kupujúci nezistil, pričom zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti boli, pretože nevykonal obhliadku v súlade s týmito VPP alebo ju nevykonal s odbornou starostlivosťou,
  c)  ktoré kupujúci nezistil neskôr ako určujú tieto VPP, napriek tomu, že boli zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti.
 7. Žiadna reklamácia tovaru neoprávňuje kupujúceho odmietnuť uskutočniť platbu podľa zmluvy alebo odmietnuť prevziať ďalší tovar od predávajúceho.
 8. V prípade, že sa tovar nachádza mimo územia Slovenskej republiky, za účelom vybavenia reklamácie kupujúci zabezpečí dopravenie tovaru do Slovenskej republiky.
 9. Kupujúci je povinný uskladniť všetok tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu voči predávajúcemu, oddelene v jeho pôvodnom stave. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho kupujúci nie je oprávnený tovar užívať, predať alebo inak scudziť. Akékoľvek takéto užívanie, predaj alebo scudzenie bude mať za následok, že tovar sa bude považovať za dodaný bez vád a v súlade so zmluvou. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť si nároky z vád tovaru, ak predávajúcemu neumožní vykonať obhliadku tovaru alebo kupujúci neposkytne reklamovaný tovar na vykonanie obhliadky.
 10. Kupujúci je oprávnený uplatniť nároky zo zodpovednosti za vady tovaru u predávajúceho len v prípade, že má splnené všetky záväzky voči predávajúcemu vyplývajúce zo zmluvy, z týchto VPP alebo z akéhokoľvek iného záväzkovo-právneho vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade nevysporiadaných finančných záväzkov zo strany  kupujúceho voči predávajúcemu, predávajúci nie je povinný nastúpiť na odstránenie vady tovaru, pričom toto nenastúpenie sa nepovažuje za porušenie povinností predávajúceho a kupujúci nemá právo  na uplatňovanie akýchkoľvek sankcií za neodstránenie reklamovanej vady.
 11. Kupujúci poskytne predávajúcemu plnú súčinnosť, aby obhliadku tovaru mohol vykonať.
 12. Pokiaľ bude reklamácia oprávnená, predávajúci zároveň v čase určenom na rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie podľa týchto VPP určí lehotu a spôsob odstránenia vady. V prípade chýbajúcich dokladov alebo príslušenstva je predávajúci povinný ich v primeranej lehote doručiť kupujúcemu do miesta dodania. V prípade iných vád ich môže odstrániť buď opravou, úpravou alebo výmenou za nový tovar, alebo zľavou z kúpnej ceny, pričom výber spôsobu odstránenia vady je výlučne na predávajúcom.
 13. Kupujúci je povinný pri vybavovaní reklamácií zabezpečiť predávajúcemu alebo ním povereným osobám prístup k tovaru a poskytnúť plnú súčinnosť, aby predávajúci mohol odstrániť vady na tovare.
 14. V prípade neoprávnenej reklamácie má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s posúdením vytýkanej vady tovaru (diagnostika, dopravné náklady, práca technika, použitý materiál).
 15. Kupujúci nemá nárok na úhradu nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli z dôvodu dodatočného plnenia predávajúceho, najmä nárok na úhradu nákladov za dopravu tovaru, komunikáciu, pracovné náklady a materiálové náklady, ak sa tieto náklady zvyšujú tým, že tovar bol dodatočne prepravený na iné miesto, ako bolo miesto dodania.
 16. Predávajúci je zodpovedný za škodu len v prípade, ak táto vznikla zavineným a úmyselným porušením jeho povinností.
 17. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu je v prípade náhrady škody obmedzená výškou ceny, uhradenej kupujúcim predávajúcemu podľa zmluvy.
 18. Predávajúci v žiadnom prípade nezodpovedá kupujúcemu za nepriame škody, najmä škody týkajúce sa ušlého zisku alebo očakávaného zisku, strát z očakávaného budúceho odbytu, poškodenia dobrého mena alebo goodwill a ďalších nákladov (napr. náklady na retransport výrobkov, náklady na stiahnutie výrobkov z obehu). Ďalej predávajúci nezodpovedá za straty z používania výrobkov, poplatky a náklady právneho zastúpenia a zmluvné pokuty, iné sankcie alebo akékoľvek nároky, ktorými je kupujúci zaťažený zo strany tretích osôb, či už v dôsledku porušenia zmluvy alebo z iného dôvodu. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré nebolo možné predvídať.
 19. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za to, že zamestnanci kupujúceho alebo kupujúcim poverené osoby nachádzajúce sa v priestoroch predávajúceho dodržiavajú všetky platné predpisy týkajúce sa BOZP, požiarnej ochrany, pracovného poriadku predávajúceho. V prípade porušenia tejto povinnosti je predávajúci oprávnený vykázať tieto osoby z priestorov predávajúceho a odobrať im povolenie na vstup do priestorov predávajúceho. Kupujúci zároveň zodpovedá predávajúcemu za všetky škody, ktoré vznikli predávajúcemu porušením tejto povinnosti kupujúceho. Kupujúci zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a ním poverené osoby, ktoré v súvislosti s nakládkou tovaru vstupujú do priestorov predávajúceho, používali osobné ochranné pracovné prostriedky v súlade s príslušnými právnymi predpismi a s predpismi predávajúceho. Ak uvedenú podmienky niektorá osoba nesplní, bude vykázaná z objektu predávajúceho.

9. VÝHRADA VLASTNÍCTVA

 1. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú na upravenie niektorých práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim, keď kupujúci tovar užíva, ale ešte k nemu nenadobudol vlastnícke právo.
 2. V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu tovaru až po jeho prevzatí, predávajúci zostáva vlastníkom tovaru až do času úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru predávajúcemu (výhrada vlastníctva). Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v súlade s článkom 7. týchto VPP. Kupujúci je v danom prípade len držiteľom tovaru. Až do doby, kým sa kupujúci stane vlastníkom tovaru, je povinný ho udržiavať na svoje náklady a nebezpečenstvo v riadnom a prevádzkyschopnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia tovaru alebo objavenia vady na tovare je kupujúci povinný oznámiť to bezodkladne predávajúcemu. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, za ktoré nezodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný zabezpečiť a aj zaplatiť opravu tovaru. Kupujúci je povinný zaobchádzať s tovarom šetrne, je povinný dodržiavať najmä návod na použitie, bezpečnostné predpisy a iné pokyny predávajúceho. Je povinný ho používať len na účel, na ktorý je určený v súlade s bezpečnostným a inými všeobecne záväznými predpismi.
 3. Kupujúci sa zaväzuje do doby, kým sa stane vlastníkom tovaru, neprenechať tovar do užívania tretej osobe a ani akýmkoľvek spôsobom nescudziť tovar, nevložiť tovar ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva, nepodieľať sa s tovarom  ako vkladom na podnikaní iného podnikateľa, nezriadiť záložné právo, nezriadiť predkupné právo na tovar, nepoužiť ho na zabezpečenie svojich záväzkov a ani neprenajať tovar tretej osobe.
 4. Ak kupujúci akýmkoľvek spôsobom poruší ktorýkoľvek zo záväzkov uvedených v bode 9.3 tohto článku VPP, zaväzuje sa zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu . Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody voči kupujúcemu.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že porušením svojho záväzku uvedenom v ods. 9.3 tohto článku VPP môže naplniť skutkovú podstatu trestného činu sprenevery podľa § 213 Trestného zákona alebo iného trestného činu a privodiť si tak trestné stíhanie.
 6. Keď kupujúci napriek zákazu uvedenému v bode 9.3 umožní tretej osobe, aby s tovarom nakladala, prípadne tovar na tretiu osobu previedla, a nebude možné toto právo tretieho zrušiť, je kupujúci povinný previesť na predávajúceho sumu, ktorá mu bola zaplatená z titulu právneho vzťahu medzi ním a treťou osobou a práva, prípadne nároky, ktoré mu vznikli, a to do výšky ešte nesplatenej kúpnej ceny. Kupujúci je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s uplatnením a vymožením vlastníckeho a spojených práv či nárokov viažucich sa k tovaru.
 7. Kupujúci je povinný kedykoľvek umožniť predávajúcemu kontrolu dodaného tovaru osobne v mieste, kde sa tovar bude nachádzať.
 8. Kupujúci výslovne súhlasí a udeľuje predávajúcemu povolenie na vstup do priestorov, kde sa bude dodaný tovar nachádzať s tým, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy je predávajúci oprávnený bez ďalšieho dodatočného súhlasu alebo povolenia vstúpiť do priestorov, kde sa bude tovar nachádzať a tento si prevziať.
 9. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný na vlastné náklady a nebezpečenstvo vrátiť predávajúcemu dodaný tovar, ktorého vlastníkom je predávajúci, v lehote troch dní od skončenia trvania zmluvy. Kupujúci je povinný tovar vrátiť predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave, v akom tovar bol ku dňu prevzatia a odovzdania tovaru predávajúcim kupujúcemu, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak kupujúci poruší túto svoju povinnosť, predávajúci je oprávnený tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom kupujúcemu mohla vzniknúť.
 10. Ak predávajúci odstúpi od zmluvy, je povinný vrátiť zaplatenú časť kúpnej ceny do 7 dní od vrátenia dodaného tovaru kupujúcim podľa bodu 9.9. tohto článku VPP po odpočítaní paušálnej náhrady za opotrebovanie dodaného tovaru vo výške 0,3 % kúpnej ceny za každý deň užívania tovaru odo dňa jeho dodania do jeho odovzdania predávajúcemu a po odpočítaní všetkých splatných aj nesplatných pohľadávok voči kupujúcemu.
 11. Kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar chrániť pred jeho poškodením a odcudzením.

10. UŽÍVANIE TOVARU

 1. Kupujúci je povinný používať tovar v súlade s jeho účelom využitia, návodom na používanie a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a pokynmi predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný zabezpečiť na svoje náklady pravidelnú údržbu tovaru. Ak bola poskytnutá záruka, kupujúci počas trvania záruky nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vykonať žiadne technické alebo konštrukčné zmeny na tovare. Na základe písomného súhlasu je oprávnený zmeny a zásahy vykonať len predávajúci na náklady kupujúceho.

11. UKONČENIE ZMLUVY

 1. Zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov účastníkov zmluvy z nej vyplývajúcich.
 2. Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné zmluvu ukončiť dohodou účastníkov zmluvy alebo odstúpením v súlade s týmto článkom VPP alebo v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
  a) ak kupujúci je v omeškaním so zaplatením kúpnej ceny tovaru o viac ako 15 dní,
  b) po uzatvorení kúpnej zmluvy s kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany kupujúceho, hlavne vo vzťahu ku zaplateniu kúpnej ceny; v tomto prípade je predávajúci oprávnený od zmluvy a dodania tovaru odstúpiť, resp. požadovať od kupujúceho  okamžitú úhradu kúpnej ceny tovaru nezávislú na údajoch uvedených na faktúre,
  c) ak kupujúci je v omeškaním so zaplatením zálohovej faktúry za tovar v súlade s týmito VPP o viac ako 15 dní,
  d) v ostatných prípadoch, keď to umožňujú tieto VPP,  zmluva alebo platné všeobecne záväzné právne predpisy.
 4. Odstúpením od zmluvy táto zaniká v momente, keď je prejav vôle oprávnenej strany doručený druhej strane.  Po tomto akte nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať, alebo meniť bez písomného súhlasu druhej strany.

12. DORUČOVANIE

 1. Písomnosť doručovaná podľa týchto VOP alebo kúpnej zmluvy sa považuje za doručenú kupujúcemu alebo predávajúcemu aj v prípade ak:
  1. písomnosť zasielaná kupujúcemu alebo predávajúcemu na poslednú známu adresu sa vráti s tým, že adresát nie je známy, a to dňom vrátenia zásielky tomu účastníkovi zmluvy, ktorý ju odoslal, a to aj vtedy ak sa dotknutý účastník zmluvy o doručovaní písomnosti nedozvie, alebo
  2. si ju kupujúcemu alebo predávajúcemu neprevezme, a to dňom vrátenia zásielky účastníkovi zmluvy, ktorý ju odoslal, alebo
  3. ju kupujúcemu alebo predávajúcemu odoprel prijať, a to dňom tohto odopretia.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa 2.1.20143.  Predávajúci je oprávnený meniť obsah VPP, pre kupujúceho sú však záväzné až doručením nového znenia VPP do kontaktného miesta podľa kúpnej zmluvy, inak do sídla kupujúceho.
 2. Kupujúci je počas trvania kúpnej zmluvy povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu zmenu obchodného mena, sídla, bydliska, IČO, bankového spojenia a ďalších údajov uvedených v kúpnej zmluve. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu skutočnosť, že bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, bolo začaté reštrukturalizačné konanie, začatie exekučného konania a to, že spoločnosť rozhodla o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
 3. Kupujúci vyhlasuje:
  a) že súhlasí s tým, aby predávajúci uzavrel zmluvu o zriadení záložného práva na pohľadávku predávajúceho voči kupujúcemu z kúpnej zmluvy alebo takúto pohľadávku postúpil ktorejkoľvek tretej osobe, a zároveň sa kupujúci zaväzuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri vzniku a realizácii záložného práva,
  b) že nemá námietky voči založeniu pohľadávok a bez súhlasu predávajúceho nebude môcť použiť svoje pohľadávky na započítanie založených pohľadávok.
 4. Tieto podmienky ako aj súvisiace zmluvy sa riadia právom Slovenskej republiky. Na prejednávanie sporov zo zmlúv, ktoré sa na tieto podmienky odvolávajú, a sporov vyplývajúcich z týchto podmienok je príslušný slovenský súd.
 5. Tieto VOP sa spravujú a vykladajú podľa zákonov Slovenskej republiky  bez ohľadu na Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru schválený vo Viedni v roku 1980 a Dohovor OSN o premlčacej lehote pri medzinárodnom predaji tovaru schválený v New Yorku v roku 1974 vrátane doplnkového protokolu z roku 1980, čím sa pôsobnosť vyššie uvedených dohovorov na tieto VOP výslovne vylučuje.
 6. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení týchto VOP (alebo ich časť) je neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení týchto VOP (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej zmluvy. V takomto prípade sa predávajúci a kupujúci zaväzujú, bez zbytočného odkladu nahradiť takého ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.